loader image

Onze methodiek

Assessment Collectief gebruikt een combinatie van een aantal testinstrumenten voor het beantwoorden van selectie- en ontwikkelvragen. Een unieke methode die ruimte geeft aan de aard en aanleg van mensen. Want wanneer mensen taken en rollen (functies) vervullen die passen bij hun talent en karakter, kunnen zij beter en met meer plezier functioneren.

Met onze assessmentmethode brengen wij 27 afzonderlijke karakterologische eigenschappen in beeld, die in de psychologie als tamelijk waardevast worden beschouwd.

Wij gaan bij de verwoording (en rapportage) van het talentenprofiel uit van 8 thema’s. De eerste 7 thema’s zijn gericht op het persoonlijk profiel van de kandidaat. In het achtste thema worden cognitieve vaardigheidstest afgenomen. Met een interview en indien gewenst aanvullende middelen, komen wij tot een compleet profiel van de kandidaat.

Persoonlijkheidstests

Het persoonlijk profiel van de kandidaat richt zich op de volgende 7 thema’s:

  • motivatoren: Waardoor wordt de kandidaat gedreven?
  • sociale interactie: Hoe verhoudt iemand zich tot andere mensen?
  • leiderschap: In hoeverre bezit de kandidaat de behoefte en ook het vermogen om mensen en processen te sturen?
  • organisatie: Is de kandidaat in staat zich te binden aan basale en praktische structuren, die zelf ook te scheppen en die in stand te houden?
  • probleemoplossing en kwaliteit: Hoe en op welk abstractieniveau lost de kandidaat problemen op en welk kwaliteitsniveau streeft hij/zij daarbij na?
  • pro-actie: In hoeverre is de kandidaat een zelfstarter/initiator dan wel een volger/uitvoerder?
  • emotie: Hoe gaat de kandidaat om met zogenaamde stressoren (mentale stabiliteit)?

Cognitieve vaardigheidstests

In het achtste thema worden drie cognitieve vaardigheidstests afgenomen, die zijn gericht op analytische, numerieke en verbale factoren. De resultaten kunnen vervolgens worden afgezet tegen een MBO-/HBO-/WO-normgroep al naar gelang de inschaling van de functie. De genoemde drie factoren worden in de testpsychologie beschouwd als maatgevend voor het bepalen van het algemeen cognitief intelligentieniveau.

De cognitieve vaardigheidstests die door ons worden ingezet zijn adaptief. Dit betekent dat het niveau van de test zich aanpast aan de vaardigheden van de kandidaat, wat een aantal voordelen kent. Het biedt kandidaten de mogelijkheid om de intelligentietests op hun eigen niveau te maken, wat frustratie helpt voorkomen en geruststellend werkt voor kandidaten die wat meer opstarttijd nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld faalangst ervaren. Kandidaten met een dyslexieverklaring krijgen, in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen, extra tijd bij het maken van de verbale-aanlegtest.

Interview

Naast cognitief en persoonlijkheidsonderzoek maakt een interview onderdeel uit van het assessment. Omdat wij uitgaan van de stelling dat Gedrag (al dan niet succesvol) het resultaat is van Aard en Aanleg maal Situatie maal Kennis en Ervaring maal Keuzes uit handelingsalternatieven (G = AA x S x KE x K), willen wij ons behalve van de aard en aanleg van kandidaten graag ook een grondig beeld vormen van de wijze waarop zij daar in de praktijk mee omgaan. Niet alleen wordt daarmee het beeld over de persoonlijke kwaliteiten en ook valkuilen van kandidaten verder aangescherpt, kandidaten blijken de persoonlijke aandacht die zij met dit interview krijgen over het algemeen ook zeer te waarderen. 

Extra instrumentarium

Desgewenst zetten wij in overleg met de opdrachtgever extra instrumenten in om de onderzoeksvraag optimaal te kunnen beantwoorden. We kunnen specifiek onderzoeken hoe iemand omgaat met problemen en stressvolle situaties, of prestatiemotivatie, positieve/negatieve faalangst en sociale wenselijkheid vaststellen, of een rollenspel inzetten. De kosten van het eventueel extra ingezette instrumentarium worden niet als extra doorberekend in het tarief voor het talentassessment, met uitzondering van het rollenspel.

Onze methodiek