loader image

Privacy Statement

Het Assessment Collectief ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
In deze verklaring wordt het privacybeleid van het Assessment Collectief toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u het Assessment Collectief toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1. Over het Assessment Collectief 

Het Assessment Collectief is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige adviseurs. Ieder van deze adviseurs heeft zich verbonden aan ons gezamenlijk privacybeleid.

Onze dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op het afnemen van assessments ter ondersteuning van selectie en ontwikkeling van mensen binnen organisaties. Daarnaast bieden wij in het verlengde daarvan dienstverlening op het gebied van teamontwikkeling, coaching en loopbaanbegeleiding. Een meer uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening treft u aan op www.assessmentcollectief.nl.

2. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel? 

Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat het Assessment Collectief verschillende gegevens van u op: 

2.1 Persoonsgegevens 

NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres, (indien aan ons versterkt) CV 

De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken en om de juiste normen te kunnen gebruiken. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet betekent dit het volgende: naam en e-mailadres worden verwijderd en bij het woonadres worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard. 

2.2 Antwoorden op vragenlijsten en testen 

Wij maken gebruik van vragenlijsten en testen, welke wij van externe partijen betrekken. Wij hebben afspraken over de gegevens die wij aan hen verstrekken en de wijze waarop zij hiermee omgaan. Daarin wordt geborgd dat uw gegevens tijdelijk en zorgvuldig worden bewaard. Wij verstrekken uw naam en eventueel informatie over geslacht, leeftijd en opleiding, om testuitgevers in staat te stellen de gebruikte testen en normen verder te verfijnen en wetenschappelijke onderzoeken op de testen te kunnen verrichten.  

2.3 Antwoorden op open vragen 

Alle antwoorden op open vragen en interviews worden apart in de database van het Assessment Collectief bijgehouden en zijn onderdeel van het dossier dat benodigd is voor het maken van de rapportage. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groeps- rapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek, daarom worden de gegevens na twee jaar volledig verwijderd.

2.4 Scores 

Zodra de benodigde vragenlijsten ingevuld zijn, kunnen de testscores door het Assessment Collectief worden berekend. Deze scores worden vertaald in normscores. De testscores worden onderdeel van het dossier en waar nodig in de rapportage verwerkt. Evenals de rapportage worden de scores maximaal twee jaar bewaard en vervolgens volledig verwijderd. 

3. Servers 

Uw persoonlijke gegevens en daaraan gekoppelde testuitslagen worden opgeslagen op de eigen servers van het Assessment Collectief. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden. 

4. Bewaartermijn dossier 

Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart het Assessment Collectief uw dossier twee jaar. Na twee jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat. 

5. Beveiliging van uw dossier 

Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door het Assessment Collectief, dat zonder de toestemming van uw adviseur niemand toegang heeft tot uw dossier. Zo blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard. 

6. Geheimhouding 

Het Assessment Collectief en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u van de adviseur. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan. 

7. Verstrekking gegevens aan derden 

Slechts indien u het Assessment Collectief daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden, niet zijnde uw werkgever. 

U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage, aan uw werkgever, te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door het Assessment Collectief in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen. Uw bezwaren zullen gelijktijdig worden verstuurd met uw rapportage. 

8. Informatieverstrekking voor research en statistiek 

Ten behoeve van research en statistiek mag het Assessment Collectief gegevens en beoordelingen verstrekken aan derden. Het Assessment Collectief zorgt er in dit geval voor dat de gegevens zodanig worden aangeleverd, dat de herkenbaarheid van de persoon daarbij wordt uitgesloten. Dit geldt niet indien het voor het doel van het onderzoek niet mogelijk is. In een dergelijke situatie zullen de gegevens aan derden alleen verstrekt worden als u hier toestemming voor geeft. 

9. Beveiliging van persoonsgegevens 

Het Assessment Collectief draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het Assessment Collectief spant zich ervoor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

10. Cookies 

Voor de commerciële sites wordt door het Assessment Collectief gebruik gemaakt van Google Analytics, echter deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden.

11. Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens 

Het is mogelijk om de door het Assessment Collectief verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

De adviseur zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal de adviseur de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is het Assessment Collectief verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Voordat het Assessment Collectief overgaat tot bovenstaande handelingen, dient u eerst contact op te nemen met het Assessment Collectief. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens. 

Alle adviseurs van het Assessment Collectief hebben zich verbonden aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en volgen deze ethiek. Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van het Assessment Collectief, kunt u contact opnemen via info@sssessmentcollectief.nl of (038) 20 226 52.

Privacy Statement